Home  Tài Khoản  Liên Lạc  Giỏ Hàng  Thanh Toán
English   
Sách
  Search Advanced Search 
Login
 
 

 

  Lịch Sử Việt Nam Giải Vàng Sách Hay (Bộ 5 Hộp = 15 Tập) (Bìa Cứng)
 
Tác giả: Viện Sử Học
Giá: $499.00
Giảm giá: $100.00

$399.00
 
 
Số lượng:  
Tóm lược
Lịch Sử Việt Nam - Giải Vàng Sách Hay (Bộ 5 Hộp - Gồm 15 Tập)
Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ sộ như: Đại Việt sử ký; Đại Việt sử ký toàn thư; Phủ biên tạp lục; Gia Định thành thông chí; Đại Nam nhất thống chí...
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử học nước ta luôn đi sâu nghiên cứu toàn diện các vấn đề trong lịch sử Việt Nam. Các công trình được biên soạn trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học Việt Nam, góp phần truyền bá kiến thức lịch sử tới các tầng lớp nhân dân.
Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, năm 2013, Viện Sử học đã phối hợp với Nhà xuât bản Khoa học xã hội tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách “Lịch sử Việt Nam” từ thời tiền sử đến nay.
Bộ “Lịch sử Việt Nam” được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam); Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến Việt Nam thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) và Thời kỳ hiện đại (từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay). Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập:

- Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ ;
- Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV;
- Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI ;
- Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII;
- Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858;
- Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1859 đến năm 1896;
- Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918;
- Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930;
- Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945;
- Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950;
- Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954;
- Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965;
- Tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975;
- Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986;
- Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000;

Mời bạn đón đọc.
Nhà sản xuất: KHXH (Th.Long)
Thông tin thêm
9000 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2017 , BÌA: Cứng , 15 CUỐN

 
 

Secure Sites
 
 

 

 

 
Term of Service - Refund/Return Policy - Privacy Policy - Copyright © Tu Luc 2007 All rights reserved